Wizyta senator Heleny Hatki w Drezdenku | drezdenecka.pl